Ontruimingsoefeningen

Alle betrokkenen van een organisatie of instelling dienen bij te dragen aan de (eigen) gezondheid, de veiligheid en het welzijn binnen deze organisatie of instelling. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  heeft iedere gemeente de bevoegdheid voorschriften vast te stellen, voor het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedreigde personen en het ontruimen van panden. Zowel de Gebruiksvoorschriften Gebruiker (van een pand) als het Inzetplan Brandweer kan in deze voorschriften zijn opgenomen. Iedere organisatie is tevens verplicht elk jaar een ontruimingsoefening te houden. arbo match organiseert en ondersteunt op basis van haar eigen expertise in de uitvoering van ontruimingsoefeningen. Dit houdt in dat arbo match situaties inschat en per oefening de moeilijkheidsgraad en locatie binnen de organisatie aanwijst.

Ontruimingsoefeningen hebben een verplicht karakter, en men moet ze toch minimaal 1 maal per jaar doen. Een ontruimingsplan mag geen ‘dood’ document zijn dat in de kast ligt, maar moet getest worden op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid. De doelstellingen van een ontruimingsplan zijn altijd gericht op het verkleinen van de kans op slachtoffers en onnodige verdere schade naar aanleiding van calamiteiten. Door regelmatig het ontruimingsplan te oefenen/ trainen verschaft uw organisatie zich van de zekerheid dat iedereen die een taak heeft tijdens ontruimingen, en precies weet hoe te handelen bij calamiteiten. Het ontruimingsplan bevat namelijk de taken die voor diverse medewerkers in de functie van Bedrijfshulpverlener, Hoofd Bedrijfshulpverlener, Ploegleider/Coördinator Bedrijfshulpverlener en/of EHBO’er gelden. Tijdens de oefeningen worden de betreffende medewerkers getoetst op de uitvoering van hun taken.

Iedere ontruimingsoefening is zinvol. Het is van belang dat de moeilijkheidsgraad van de oefeningen, is afgestemd op het kennisniveau van de aanwezige gebruikers van een pand en de medewerkers die een rol vervullen tijdens deze oefeningen. Het heeft geen zin om als eerste oefening het gehele pand onder de rook te zetten en 18 slachtoffers te plaatsen. Laat in eerste instantie de aanwezige personen wennen aan het feit dat er ontruimd dient te worden, waar de (nood)uitgangen en opvanglocatie zich bevinden en welke extra taken er eventueel verricht dienen te worden.

arbo match benadrukt het belang van het vaststellen van een traject van oefeningen, waarbij sprake is van een oplopende moeilijkheidsgraad. Dit traject wordt, in overleg met u, door arbo match vastgesteld. De aanwezige personen zullen zich hierdoor zekerder voelen ten tijde van een ontruiming, aangezien duidelijk is wat van hen verwacht wordt. Door de jaarlijkse herhalingsopleidingen voor de BHV’er te volgen, traint arbo match deze mensen om alle aanwezige personeelsleden en bezoekers snel en effectief het pand te (helpen) verlaten. Uiteraard bestaat de mogelijkheid oefeningen uit te breiden door inzet van rookmachines, knetterboxen, LOTUS-slachtoffers (LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) en figuranten.

Doelgroep:
Alle Bedrijfshulpverleners.

Toelatingseis:
De bij de ontruimingsoefening betrokken medewerkers dienen minimaal in het bezit te zijn van het diploma Bedrijfshulpverlener Basis.

Doelstelling:
In staat zijn op systematische en doeltreffende wijze het pand te ontruimen en schade te beperken door een beginnende brand te blussen.

Deelnemers:
De medewerkers, klanten, leveranciers, bezoekers en/of (mogelijk) bewoners van het betreffende pand.

Inhoud:
Het Bedrijfsnoodplan dient als leidraad voor de ontruimingoefeningen.

Duur:
Variërend van een paar uur tot een dagdeel, op basis van de grootte van de ontruimingsoefeningen.

Tijden:
arbo match overlegt met u over het tijdstip waarop de ontruimingsoefening wordt uitgevoerd.

Locatie:
De organisatie of instelling vormt de locatie voor de uitvoering van de ontruimingsoefening(en). Op deze manier wordt het Bedrijfsnoodplan ten volste geoefend/getraind.

Evaluatie:
De ontruimingsoefening wordt na afloop direct besproken met de betrokken Bedrijfshulpverleners. Vragen en opmerkingen die zij hebben, kunnen hierdoor direct voorzien worden van een praktisch antwoord en praktische oplossingen. De ontruimingsoefening en de diverse leermomenten worden, gezamenlijk met bruikbare adviezen, in een verslag vastgelegd. Dit rapport wordt u vervolgens toegestuurd.

Deelnemers:
De medewerkers, klanten, leveranciers, bezoekers en/of (mogelijk) bewoners van het betreffende pand.