Hoofd Bedrijfshulpverlener

Organisaties en instellingen met een meer dan een gemiddeld risico zoals ongevallen, brand en val gevaar, vanwege het gebruik van gevaarlijke stoffen of het werken op grote hoogte, dienen beleidsmatig aandacht te besteden aan de veiligheidszorg. Voor de functionaris die hiermee belast is/wordt, heeft arbo match de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlener ontwikkeld. De opleiding wordt op locatie als maatwerkproduct verzorgd door één veiligheidskundige. De veiligheidskundige zal aan de hand van de risico’s binnen uw organisatie een ééndaagse training on-the-job verzorgen.

Hieronder volgen de module-eisen die aan de opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlener gesteld worden. Afhankelijk van uw wensen en behoeften is het mogelijk, in overleg met arbo match, organisatiespecifieke onderdelen aan de opleiding toe te voegen.

Doelgroep:
De opleiding is bedoeld voor personen die:
–    Managementverantwoordelijkheid dragen binnen de organisatie, inclusief algemene managementvaardigheden
beheersen, leidinggeven en communicatieve vaardigheden bezitten;
–    Een mbo of hbo werk- en denkniveau bezitten;
–    Verantwoordelijk zijn/gaan worden voor het opzetten, implementeren en bewaken van het
arbosomstandighedenbeleid met betrekking tot veiligheid en/of aangesteld zijn/worden als
Ploegleider/Coördinator Bedrijfshulpverlening;
–    Het certificaat/diploma Bedrijfshulpverlener bezitten

Toelatingseis:
Hbo-niveau is wenselijk, maar deelnemers dienen minimaal in het bezit te zijn van een mbo-diploma of aantoonbaar mbo werk- en denkniveau, en het certificaat/diploma bedrijfshulpverlener te bezitten.

Doelstelling:
Na het volgen van de opleiding Ploegleider/Coördinator Bedrijfshulpverlening is de kandidaat in staat om:
–    Relevante informatie met betrekking tot de: Arbeidsomstandighedenwet, het Arbo-besluit, Arbo-regelingen,
het Bouwbesluit, Brandveiligheidverordening(en), Gebruikersvergunning(en), Brandveiligheidsconcepten en de
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) toe te passen binnen de eigen organisatie;
–    Verschillende methodieken/modellen voor Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) toe te passen;
–    Een BHV-organisatie op te zetten en te beheren (organisatie, personeel, financiën, middelen, tijdsplanning,
verzekering).

Deelnemers:
Het maximaal aantal deelnemers voor deze cursus bedraagt 8 personen. Overschrijdt u dit aantal personen, dan overlegt arbo match met u over de mogelijkheden.

Lesmateriaal:
–    Basisopleiding BHV  (NIBHV)
–    Ploegleider BHV      (NIBHV)

Eventueel aangevuld met:
–    Handleiding ontruimingsplannen       (Nifv)
–    Handleiding ontruimingsoefeningen   (Nifv)

Inhoud:
De opleiding is opgezet rondom de kwaliteit- en managementcirkel welke beschreven is in de praktijkrichtlijn NPR 5001 ‘Model voor Arbo-managementsysteem’ van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI).

Opleidingsduur:
De opleiding Hoofd Bedrijfshulpverlening zal verzorgd worden in 1 dag of 2 dagdelen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Lestijden:
Van 08.30 uur – 16.30 uur. In overleg met arbo match is het mogelijk de lestijden aan uw wensen aan te passen.

Certificering/Diplomering:  
De cursisten ontvangen na deelname het certificaat/diploma Hoofd Bedrijfshulpverlening.

Locatie:
Extern: Leslocatie arbo match bv. te Dronten.
In-company: Van de opdrachtgever vragen wij t.b.v. de opleiding een instructieruimte ter beschikking te stellen voorzien van white-board, markers en een projectiescherm en een gelegenheid om praktische oefeningen (communicatie, ontruimingsoefening(en), e.d.) uit te voeren.