Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ARBOMATCH BV.

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING

1.     Onder arbomatch bv. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap die instructies, middelen en arbo gerelateerde zaken levert, gevestigd en kantoorhoudend te Dronten, hierna te noemen “leverancier”

2.       Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden begrepen diegene met wie koopovereenkomsten zowel schriftelijk als mondeling tot levering van zaken en/of diensten wordt gesloten.

ARTIKEL 2: ALGEMENE TOEPASSING

1.       Deze voorwaarden zijn met uitsluitsel en verwerping van alle andere voorwaarden van kopers van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgorders) tussen leverancier en koper.

2.       Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen leverancier en de koper voor zover die voorwaarden of bedingen door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1.       Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten van leveranciers, waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan zijn vrijblijvend.

ARTIKEL 4: EIGENDOMMEN VAN TEKENINGEN E.D./INTELLECTUELE EIGENDOM

1.       De door of vanwege leverancier verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. blijven haar eigendom, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.       De koper wordt geacht bekend te zijn met de industriële eigendomsrechten van leverancier ter zake van de voor de overeenkomst relevante producten en andere gelieerde zaken en hij zal geen handelingen verrichten die strijdig zijn met deze rechten.

ARTIKEL 5: OVEREENKOMST

1.       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat leverancier een opdracht aanvaard heeft. De opdracht behoeft geen minimum waarde te vertegenwoordigen. Leverancier behoudt zich echter het recht voor orders af te wijzen op grond van te geringe volume.

2.       Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van leveranciers binden leverancier uitsluitend door een schriftelijke bevestiging.

3.       De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan de levering die uitdrukkelijk in de aanbieding wordt genoemd of is omschreven, waarbij de opdrachtaanvaarding prevaleert.

4.       Veranderingen c.q. wijzigingen in de opdracht dienen voor de opdrachtaanvaarding schriftelijk aan de leverancier te worden meegedeeld. De wijzigingen aan de opdracht zijn slechts van kracht indien deze door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

5.       Bij annulering van te leveren diensten brengen wij indien dit 21 dagen tevoren geschiedt 30 %, 14 dagen tevoren geschiedt 50 % en vanaf 7 dagen tevoren geschiedt 100 % in rekening.

6.       Als een levering uit meerdere delen bestaat, dan dient na levering van het eerste deel de volledige som door de koper te worden voldaan, ook als het komende deel door de koper wordt geannuleerd.

ARTIKEL 6: OFFERTES/PRIJZEN

1.       Indien er niet schriftelijk anders is overeengekomen of door leverancier in aanbiedingen of offertes schriftelijk anders is aangegeven, gelden de prijzen vanaf de dag van de aflevering, exclusief omzetbelasting, reiskosten-,verpakking -, transport -, verzekering -, evenals de overige kosten op grond van deze algemene voorwaarden.

2.       Prijsaanbiedingen blijven gedurende 21 dagen bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en vervallen indien niet binnen die termijn wordt aanvaardt.

3.       Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na verloop van 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is leverancier gerechtigd dit geheel of gedeeltelijk door te berekenen.

ARTIKEL 7: ZEKERHEIDSSTELLING/AFNAMEPLICHT

1.       Leverancier is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, om te verlangen dat de koper ter zake van een opdracht vooruitbetaalt of op andere wijze zekerheid stelt. Daarnaast is leverancier gerechtigd ook voor toekomstige leveranciers van de koper zekerheid te verlangen.

2.       Al onze kosten voortvloeiend uit afnameweigering komen voor rekening van de koper. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven. Voor geweigerde of retour gezonden goederen wordt 25% van de verkoopprijs berekend.

3.       Retourzendingen welke ongefrankeerd, onvoldoende c.q. onder rembours worden verzonden door de koper, worden door arbomatch bv. ten allen tijde geweigerd.

ARTIKEL 8: BETALING

1.       De koper zal het gehele door hem verschuldigd bedrag, of in geval van vooruitbetaling het restant daarvan, contant of middels storting of overmaking, binnen 14 dagen na factuurdatum aan leverancier te voldoen tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zal de wet normering buitengerechtelijke incassokosten van kracht geworden op 1 juli 2012, gehanteerd worden, na de eerste herinnering, bij de tweede en elke herinnering  daarna worden € 25,00 handelskosten in rekening gebracht.

2.       Alle buitengerechtelijke incassokosten die door ons worden gemaakt ten einde nakoming van de verplichting van de koper. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse orde van advocaten met een minimum van € 500,00 een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.

3.       Iedere betaling door de koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en kosten. Vervolgens dat voldoening van de hoofdsom dan wel in mindering te brengen op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

4.       De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke leverancier aan de koper krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

5.       Reclame met betrekking tot zaken schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.       Het eigendom van de door leverancier geleverde zaken gaat eerst op de koper over na volledige betaling door de koper van hetgeen hij uit hoofde van zijn overeenkomst met leverancier en/of deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is. Leverancier is, in geval zij gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, gerechtigd door geleverde zaken in haar macht te brengen door o.a. het betreden van het terrein/magazijn van de koper.

2.       Zolang het eigendom niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, vervreemden, belenen, verhuren, of op welke wijze of titel ook uit zijn macht brengen, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 3.

3.       Het is de koper toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitvoering te vervreemden met dien verstande dat, totdat de koper de zaken volledig heeft betaald en de overige verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomsten met leverancier en/of deze Algemene Voorwaarden is nagekomen, leverancier in de rechten treedt van de koper jegens diens afnemer(s). Onder voormelde rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle vorderingen en eventuele (toekomstige) aanspraken wegens schade en verlies van zaken. De koper draagt nu voor als dan en voor zover nodig deze rechten aan leverancier over, welke overdracht aan leverancier aanvaardt.

4.       In navolging op het in het eerste lid genoemde eigendomsrecht, behoudt leverancier zich op de in eigendom aan de koper geleverde zaken een pandrecht voor tot de voldoening van alle (toekomstige) vorderingen die leverancier, buiten koopovereenkomsten of soortgelijke overeenkomsten heeft of zal krijgen op de koper. De koper verbindt zich om op het eerste daartoe strekkende verzoek van leverancier mee te werken aan het laten opstellen van een authentieke akte, dan wel het laten registreren van een akte in dat kader.

5.       In geval de koper niet tijdig en/of niet geheel betaald, alsmede in geval van aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de koper, is leverancier gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door haar aan de koper geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. De koper zal leverancier in voorkomend geval in staat stellen en haar machtigen nu voor als dan om de zaken terug te nemen.

ARTIKEL 10: RECLAMES

1.       De koper dient bij de in ontvangstneming van de zaken te controleren of de zaken met de bestelling c.q. de opdracht overeenstemmen.

2.       Reclames met betrekking tot geleverde zaken worden door de leverancier slechts in behandeling genomen indien zij bij zichtbare gebreken of beschadigingen binnen 7 dagen nadat de koper in redelijkheid het gebrek heeft kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van leverancier zijn gebracht. Reclames met betrekking tot facturen dienen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van leverancier zijn gebracht.

3.       Het reclamerecht omvat ten hoogste de aanspraak op vervanging van de geleverde zaken of herstel van het gebrek. Zulks naar keuze en oordeel van de leverancier.

4.       Na het verstrijken van lid 1 van dit artikel, wordt de koper geacht de geleverde zaken te hebben aanvaard en met de verzonden facturen te hebben ingestemd.

5.       Er kan met in achtneming van de in het boekjaar vermelde aantal maanden, niet meer gereclameerd worden over zaken die betrekking hebben over dat boekjaar.

6.       Geleverde diensten en/of uren van ingeleend personeel, welke ingebracht worden over een periode die al gefactureerd is, kunnen niet meer behandeld/uitgekeerd worden.

ARTIKEL 11: BOEKJAAR

1.       Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2.       Twee maanden na het verstrijken van het boekjaar worden de boeken over dat boekjaar gesloten.

ARTIKEL 12: OVERMACHT, OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.       Indien leverancier door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden zoals werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of half fabricaten, havenstakingen, wegblokkades en brand, bij leveranciers of wel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met koper na te komen, heeft leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. De koper is in dat geval echter niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

2.       Alle vorderingen van leverancier zijn terstond en geheel opeisbaar indien de koper zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien de koper door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Leverancier heeft in dat geval het recht de overeenkomst met de koper met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

1.       De door leverancier geleverde zaken, producten en cursussen dienen overeenkomstig de instructie en/of op de/in de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing te worden gebruikt en/of verwerkt.

2.     arbomatch bv. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor directe en indirecte gevolgen van het deelnemen aan een onder haar auspiciën georganiseerde cursus of instructie. Hieronder is ook begrepen enig gevolg van het niet onmiddellijk uitvoeren of het niet juist opvolgen van en door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van de middelen, dit geld ook voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen of eigendommen van deelnemers of bezoekers, tevens dient men zich aan de op de locatie gestelde veiligheidseisen te houden/ na te leven.

3.     Leverancier kan door de koper en/of door afnemers van de koper niet aansprakelijk worden gehouden voor door deze afnemers geleden schade in verband met o.a. de conditie, (bij)werkingen en/of andere tekortkomingen in de meest ruimste zin van het woord, voor door leverancier geproduceerde zaken en/of door leverancier van derden betrokken, doch door geleverde, (eind)producten, tenzij de wet uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid ter zake wel bij leverancier berust.

4.       Enige mondelinge en/of schriftelijke uitlatingen van leverancier ter zake van de behandeling, eigenschappen, kwaliteit, samenstelling, toepassingsvormen van de zaken in de meest ruimste zin van het woord, gelden slechts dan als garantie indien zij uitdrukkelijk met die bedoeling zijn gedaan.

5.       Verdere aansprakelijkheid voor schade, anders dan in dit artikel genoemd, wordt uitgesloten, tenzij de koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door de grove schuld of nalatigheid van leverancier.

6.       De uit lid 4 van dit artikel voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag ter grootte van het op de geleverde zaken, die de schade hebben veroorzaakt, gefactureerde bedrag is de hoofdsom. Elke verdere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade en/of materiële schade.

7.       Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 14: OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

1.       De koper is verplicht leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van diens faillissement dan wel indien koper om welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1.       Op iedere overeenkomst tussen leverancier en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen tussen leverancier en koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.

 

2021 – 2030
arbomatch bv.
Karveel 53-52
8242 XJ Lelystad